മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

centimetre Edit
    മീറ്ററിന്‍റെ നൂറില്‍ ഒരു ഭാഗം


centimetre Edit
Noun
    a metric unit of length equal to one hundredth of a meter


Entries from Olam Open Database

Centimetre(noun)::
    മീറ്ററിന്‍റെ നൂറിലൊരു ഭാഗം,
    മീറ്ററിന്റെ നൂറില്‍ ഒരുഭാഗം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ doctorate, prestige, പര്യയം, പര്യശ്രു, പേറുകാലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean