മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വെട്ടുക Edit
    മുറിക്കുക
    cut off


വെട്ടുക Edit
    തെളിയുക, പ്രകാശിക്കു.


വെട്ടുക
    incise, clip, lop, hew, mow


Entries from Datuk Database

വെട്ടുക(വിശേഷണം):: ആയുധം
വെട്ടുക(വിശേഷണം):: ആയുധംകൊണ്ട് പ്രഹരിക്കുക
വെട്ടുക(വിശേഷണം):: മുറിക്കുക
വെട്ടുക(വിശേഷണം):: കുത്തുക
വെട്ടുക(വിശേഷണം):: കുഴിക്കുക
വെട്ടുക(വിശേഷണം):: യുദ്ധംചെയ്യുക
വെട്ടുക(വിശേഷണം):: പ്രകാശിക്കുക
വെട്ടുക(വിശേഷണം):: ആര്‍ത്തിയോടെ വാരിക്കോരിത്തിന്നുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ boob, lascar, ഇന്ദ്രശത്രു, പ്രാചീനതിലകന്‍, പുറപ്പെടുവിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean