മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വസൂലാക്കുക Edit
    ഈടാക്കുക, പിരിച്ചെടുക്കുക
    realize, collect


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അറമാടി, മടങ്കല്‍, അമര്‍ച്ച, അപഭയം, തീവണ്ടിപ്പാളം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean