മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

impersonate Edit
    മറ്റൊരാളുടെ വേധം ധരിക്കുക, അനുകരിക്കുക


impersonate Edit
Verb
    assume or act the character of
eg: She impersonates Madonna


impersonate Edit
Verb
    represent another person with comic intentions


impersonate Edit
Verb
    pretend to be someone you are not; sometimes with fraudulent intentions


Entries from Olam Open Database

Impersonate()::
    വേഷം കെട്ടുക,
    പ്രതിരൂപണം നടത്തുക,
Impersonate(verb)::
    അനുകരിക്കുക,
    വേഷം ധരിക്കുക,
    മറ്റൊരാളുടെ വേഷം ധരിക്കുക,
    മറ്റൊരാളായി നടിക്കുക,
    ആള്‍മാറാട്ടം നടത്തുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആര, ഇഭോഷണ, വലയ്ക്കുക, അതിലംഘനം, ഉപശമനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean