മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

hike Edit
    കാല്‍നടയായുള്ള ദീര്‍ഘവിനോദസഞ്ചാരം, വര്‍ദ്ധനവ്


hike Edit
    കിട്ടുന്ന വാഹനത്തില്‍ കയറി ഉല്ലാസയാത്ര ചെയ്യുക


hike Edit
Noun
    a long walk usually for exercise or pleasure
eg: she enjoys a hike in her spare time


hike Edit
Noun
    an increase in cost


hike Edit
Noun
    the amount a salary is increased
eg: he got a wage hike


hike Edit
Verb
    increase
eg: The landlord hiked up the rents


hike Edit
Verb
    walk a long way, as for pleasure or physical exercise
eg: We were hiking in Colorado


hike Edit
Verb
    walk a long way, as for pleasure or physical exercise
eg: hike the Rockies


Entries from Olam Open Database

Hike(noun)::
    കാല്‍നടയായുള്ള ദീര്‍ഘവിനോദസഞ്ചാരം,
    വിലവര്‍ദ്ധന,
    വിലക്കയറ്റം,
    കാല്‍നടയായുള്ള ദീര്‍ഘവിനോദസഞ്ചാരം,
    കാല്‍നടയായുള്ള ദീര്‍ഘ വിനോദസഞ്ചാരം,
Hike(verb)::
    ഉയര്‍ത്തികാണിക്കുക,
    വിലഉയര്‍ത്തുക,
    കാല്‍നടയായി പോകുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cogitate, hello, ചിമി, മുറിവൈദ്യന്‍, അകലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean