മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

വര്‍ജ്ജ്യകാലം Edit
    അശുഭകാലം
    in auspicious period


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ principle, profuse, bear in mind, ഭുജംഗമം, അമര


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean