മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

septennial Edit
    സപ്തവാര്‍ഷികമായ, ഏഴു കൊല്ലം നില്ക്കുന്ന


septennial Edit
Adjective
    Happening or returning once in every seven years


septennial Edit
Adjective
    Lasting or continuing seven years
eg: septennial parliaments


Entries from Olam Open Database

Septennial(adjective)::
    ഏഴു വര്‍ഷം കൂടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന,
    സപ്‌തവാര്‍ഷികമായ,
    ഏഴാണ്ടത്തേക്കുള്ള,
    ഏഴികൊല്ലം നില്‍ക്കുന്ന,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ blockade, padken, പ്രമാദിക, വൈതാനം, മുത്തമ്മ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean