മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

phoenix Edit
    ഒരു സങ്കല്പപക്ഷി


phoenix Edit
Noun
    a large monocotyledonous genus of pinnate-leaved palms found in Asia and Africa


phoenix Edit
Noun
    a legendary Arabian bird said to periodically burn itself to death and emerge from the ashes as a new phoenix; according to most versions only one phoenix lived at a time and it renewed itself every 500 years


Phoenix Edit
Noun
    the state capital and largest city located in south central Arizona; situated in a former desert that has become a prosperous agricultural area thanks to irrigation


Phoenix Edit
Noun
    a constellation in the southern hemisphere near Tucana and Sculptor


Entries from Olam Open Database

Phoenix(noun)::
    അമരനായ ഒരു പക്ഷി (ഫീനിക്‌സ്‌),
    ഒരു സങ്കല്‍പപക്ഷി,
    അമര്‍ത്യത്വപ്രതീകം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അപ്രാമാണ്യം, ഒരുപടി, വണ്ഡാലം, മകുടി, പടാച്ചി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean