മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മേഘകഫം Edit
    ആലിപ്പഴം
    hailstone


Entries from Datuk Database

മേഘകഫം(നാമം):: ആലിപ്പഴം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മഘവാ, അരക്കുതിരി, അനുജം, മുഞ്ജരകേശന്‍, ആട്ടുകൊറ്റന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean