മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

complicity Edit
    തെറ്റു ചെയ്യുന്നതിലുള്ള പങ്കാളിത്തം


complicity Edit
Noun
    guilt as an accomplice in a crime or offense


Entries from Olam Open Database

Complicity(noun)::
    പങ്ക്,
    കുറ്റത്തില്‍ കൂട്ടുകൂടല്‍,
    കുറ്റം ചെയ്യുന്നതില്‍ ഉള്‍പ്പെടല്‍,
    സങ്കീര്‍ണ്ണത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean