മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മാഷന്‍ Edit
    വിഡ്ഢി
    fool


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fastening, ബദരീകാശ്രമം, ചമരി, ചെരിപ്പുകുത്തി, ആശ്രിതന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean