മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

facer Edit
    നാട്യക്കാരന്‍, മുഖത്തടി


facer Edit
Noun
    a serious difficulty with which one is suddenly faced


Entries from Olam Open Database

Facer(noun)::
    നാട്യക്കാരന്‍,
    മുഖത്തടി,
    അപജയം,
    പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന വിഷമം,
    ധീരന്‍,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ backwardness, catechism, plebiscite, ഇനിവ്, പാശവം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean