മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മഹാപ്രളയം Edit
    മനുഷ്യരും ദേവന്മാരും ബ്രഹ്മാവും നശിക്കുന്ന കാലം
    a deluge that will, destroy both men and gods


Entries from Datuk Database

മഹാപ്രളയം(നാമം):: മനുഷ്യരും ദേവന്മാരും ബ്രഹ്മാവും നശിക്കുന്ന കാലം, ബ്രഹ്മപ്രളയം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ heinous, ഇന്ദുവ്രതം, ബലവ്യസനം, അവിവേകം, അസ്ഥിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean