മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

മനോവിജ്ഞാനം Edit
    മനശ്ശാസ്ത്രം
    psychology


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ gas burner, lining, അഷ്ടദ്രവ്യം, ഇരുവേരി, വിരള


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean