മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

serenade Edit
    രാത്രിയില്‍ വെളിസ്ഥലത്തുവച്ചുള്ള പ്രേമാല്ലാസസംഗീതം


serenade Edit
Noun
    a musical composition in several movements; has no fixed form


serenade Edit
Noun
    a song characteristically played outside the house of a woman


serenade Edit
Verb
    sing and play for somebody
eg: She was serenaded by her admirers


Entries from Olam Open Database

Serenade(noun)::
    രാത്രിയില്‍ വെളിസ്ഥലത്തുവച്ചുള്ള പ്രമോല്ലാസസംഗീതം,
    പ്രണയഗീതം,
    പ്രമസംഗീതം,
Serenade(verb)::
    പ്രമസംഗീതം പാടുക,
    പ്രമഗാനം,
    സായാഹ്ന സംഗീതക്കച്ചേരിനിശാപ്രേമഗീതികള്‍ ആലപിക്കുക,
    മന്ദതാളാത്മകമായ സംഗീതരൂപം അവതിരിപ്പിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അംഗുലിസംജ്ഞ, വാരിവാഹം, മദ്ധ്യവയസ്ക, അവശീനം, പാഥിസ്സ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean