മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പ്രാണാധിനാഥന്‍ Edit
    ഭര്‍ത്താവ്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ miasma, അക്ഷരവീഴ്ച, ചെവിടന്‍, മദ്ധ്യസ്ഥന്‍, അര്‍ത്ഥാലങ്കാരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean