മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

achromatic Edit
    വര്‍ണ്ണമില്ലാത്ത, വര്‍ണ്ണഭേദമില്ലാത്ത
    Having no hue


achromatic Edit
Adjective
    having no hue


Entries from Olam Open Database

Achromatic(adjective)::
    വര്‍ണ്ണമില്ലാത്ത,
    വര്‍ണ്ണഭേദമില്ലാത്ത,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ follow suit, ruckle, യാഗം, വള്ളിയം, അമരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean