മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പറ്റുതല Edit
    വായ്ത്തല, ആയുധങ്ങളുടെ മൂര്‍ച്ചയുള്ളഭാഗം
    blade of weapons


Entries from Datuk Database

പറ്റുതല(നാമം):: വായ്ത്തല, ആയുധങളുടെ മൂര്‍ച്ചയുള്ള ഭാഗം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ adolescence, reference, ആഴിവേന്തന്‍, വിദ്മാവ്, നേദിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean