മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പരിചര്യ Edit
നാമം
    ശുശ്രൂഷ, സേവനം, ആരാധന
    looknig after, service,..


പരിചര്യ
(പര്യായം) സചനം


Entries from Datuk Database

പരിചര്യ(നാമം):: പരിചരിക്കല്‍, ശുശ്രൂഷ
പരിചര്യ(നാമം):: സേവനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ metallurgist, അക്ലാന്ത, അനന്യാധീന, ഇടവിതാനം, ബ്രഹ്മത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean