മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

plump Edit
    പുഷ്ടിയുള്ള, കൊഴുത്ത


plump Edit
Adjective
    sufficiently fat so as to have a pleasing fullness of figure
eg: pleasingly plump


plump Edit
Noun
    the sound of a sudden heavy fall


plump Edit
Verb
    drop sharply


plump Edit
Verb
    set (something or oneself) down with or as if with a noise


plump Edit
Verb
    make fat or plump
eg: We will plump out that poor starving child


plump Edit
Verb
    give support (to) or make a choice (of) one out of a group or number
eg: I plumped for the losing candidates


plump Edit
Adverb
    straight down especially heavily or abruptly
eg: the anchor fell plump into the sea


plump Edit
Adverb
    straight down especially heavily or abruptly
eg: we dropped the rock plump into the water


plump
    തുടുത്ത, പതുത്ത


Entries from Olam Open Database

Plump()::
    കൊഴുത്ത,
    തുടിച്ച,
Plump(adjective)::
    വാടാത്ത,
    പച്ചയായ,
    മാംസളമായ,
    പൊണ്ണത്തടിയുള്ള,
    മേദസ്സുള്ള,
    പുഷ്‌ടിയുള്ള,
Plump(verb)::
    പുഷ്ടിയുള്ള,
    സരളമായ,
    നിറയ്‌ക്കുക,
    വീര്‍പ്പിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ intravenous, manganese, organize, അഭിനവതാമരസം, ഇളന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean