മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

പടവ് Edit
    തോണി, കല്ലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പടി
    boat, a stone step


Entries from Datuk Database

പടവ്1(നാമം):: പടക്, തോണി
പടവ്2(നാമം):: കല്ലുകൊണ്ടോ തടികൊണ്ടോ നിര്‍മിക്കുന്ന പടി
പടവ്2(നാമം):: കല്ലോ തടിയോ പടുത്ത് പടിയുണ്ടാക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ amuse, sane, superb, ഫാല്ഗുനികം, ബഹൂദകന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean