മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

pontoon Edit
    ചങ്ങാടം, അടിപരന്ന തോണി


pontoon Edit
Noun
    (nautical) a floating structure (as a flat-bottomed boat) that serves as a dock or to support a bridge


pontoon Edit
Noun
    a float supporting a seaplane


Entries from Olam Open Database

Pontoon(noun)::
    അടി പരന്ന തോണി,
    തോണിച്ചങ്ങാടം,
    കടത്തുവള്ളം,
    ഒരുതരം ചീട്ടുകളി,
    ചങ്ങാടം,
    കടത്തുചങ്ങാടം,
    തോണിപ്പാലം,
    അടിപരന്ന തോണി,
    വള്ളത്തോള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തുണ്ടാക്കിയ താല്‍ക്കാലിക പാലം,
    തോണിച്ചങ്ങാടം,
    തോണികള്‍ ചേര്‍ത്തുണ്ടാക്കിയ താല്‍ക്കാലിക പാലം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hangar, matchless, melliferous, അത്ക്രമ്യ, വികസിപ്പിക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean