മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

misname Edit
    തെറ്റായ പേരു വിളിക്കുക


misname Edit
Verb
    assign in incorrect name to
eg: These misnamed philanthropists


Entries from Olam Open Database

Misname(verb)::
    തെറ്റായപേര്‌ വിളിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ profile, cirrhosis, മഞ്ചകാശ്രയം, ചുരുട്ട്, മാപ്യത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean