മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

തീപ്പേടി Edit
    അഗ്നിഭയം
    fear of fire


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ unfold, അശ്രമണ, അനപസര, ബലക്രിയ, മാംസസാരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean