മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

Edit
    അക്ഷരമാലയിലെ ഏഴാമത്തെ വ്യഞ്ജനം, ഒരു വ്യാക്ഷേപകം, പരല്‍പ്പേരുപ്രകാരം ഏഴ് എന്ന, സംഖ്യയെ കുറിക്കുന്ന അക്ഷരം, വിറയ്ക്കുന്ന
    the seventh consonant of the alphabet, an, interjection,the letter denoting the number seven, shivering


Edit
    പരിശുദ്ധമായ.


Entries from Datuk Database

ഛ1(-):: മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ ഏഴാമത്തെ വ്യഞ്ജനം, ച വര്‍ഗത്തിലെ അതിഖരം.
ഛ3(നാ. ജ്യോ.):: പരല്‍പ്പേരുപ്രകാരം ഏഴ് എന്ന സംഖ്യയെ കുറിക്കുന്ന അക്ഷരം
ഛ2(വ്യാക്ഷേപകം):: ഒരു വ്യാക്ഷേപകം (നിന്ദ, പുച്ഛം, പരിഹാസം മുതലായവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ misconceive, regretfully, ആശ്വിനം, പ്രഹൃഷ്ട, ചെഞ്ചമ്മേ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean