മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചെലുത്തുക Edit
    അകത്തുകടക്കുക, തിന്നുക
    insert, to eat


ചെലുത്തുക Edit
    നിയന്ത്രിക്കുക
    to control


Entries from Datuk Database

ചെലുത്തുക(ക്രിയ):: ഉള്ളില്‍ കടത്തുക, ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കുക, നിറയ്ക്കുക
ചെലുത്തുക(ക്രിയ):: അടിച്ചുകയറ്റുക
ചെലുത്തുക(ക്രിയ):: ഏല്‍പ്പിക്കുക, കൊടുക്കുക
ചെലുത്തുക(ക്രിയ):: തിന്നുക, ആവശ്യത്തില്‍ കവിഞ്ഞു തിന്നുക, വയറുനിറയ്ക്കുക
ചെലുത്തുക(ക്രിയ):: പ്രയോഗിക്കുക, വയ്ക്കുക
ചെലുത്തുക(ക്രിയ):: നിയന്ത്രിക്കുക, ഭരിക്കുക
ചെലുത്തുക(ക്രിയ):: അര്‍പ്പിക്കുക
ചെലുത്തുക(ക്രിയ):: ചെലവഴിക്കുക
ചെലുത്തുക(ക്രിയ):: അയയ്ക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ credible, അയരാവതം, അവിഷേകം, വ്യാപി, വിശ്വസനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean