മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

self Edit
    വ്യക്തിത്വം, സത്ത


self Edit
    അവനവന്‍, തന്‍കാര്യം, സ്വയമായ, സ്വന്തമായ


self Edit
    തന്‍കാര്യം, താനേ
    Your consciousness of your own identity


self Edit
Noun
    your consciousness of your own identity


self Edit
Noun
    a person considered as a unique individual
eg: one's own self


self Edit
Adjective
    (used as a combining form) relating to--of or by or to or from or for--the self
eg: self-knowledge


self Edit
Adjective
    (used as a combining form) relating to--of or by or to or from or for--the self
eg: self-proclaimed


self Edit
Adjective
    (used as a combining form) relating to--of or by or to or from or for--the self
eg: self-induced


self
    ആത്മജ്ഞാനം, ആത്മത്യാഗം, കൃതകൃത്യത


Entries from Olam Open Database

Self()::
    ആത്മാവ്,
    അനന്യതഞാന്‍,
    നിങ്ങള്‍,
    അവന്‍,
Self(adjective)::
    സ്വന്തമായ,
    സ്വയമായ,
    അതുതന്നെയായ,
    സ്വീയമായ,
    ഏകതാനമായ,
Self(conjunction)::
    താനേ,
    അവള്‍ഒരേ പദാര്‍ത്ഥംകൊണ്ടുള്ളതോ ഒരേ നിറത്തിലുള്ളതോ ആയ,
Self(noun)::
    അഹം,
    സ്വം,
    സ്വയം,
    വ്യക്തിത്വം,
    സ്വാര്‍ത്ഥചിന്ത,
    സത്ത,
    അവനവന്‍,
    ജീവാത്മാവ്‌,
    സ്വാര്‍ത്ഥം,
    സ്വസ്‌നേഹം,
    ആത്മാവ്‌,
    പരമാത്മാവ്‌,
    തന്‍കാര്യം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ condom, ആലാപറക്കുക, പ്രിയാസു, ഒത്തു, ആനപ്പിണ്ടി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean