മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചുറ്റുപാട് Edit
    സാഹചര്യം, അയല്‍പക്കം
    circumstance, neighbourhood


Entries from Datuk Database

ചുറ്റുപാട്(നാമം):: അയല്‍പക്കം, പരിസരം
ചുറ്റുപാട്(നാമം):: പരിത:സ്ഥിതി, സാഹചര്യം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ anti semites, അമര്യാദ, അംഗാരശയ്യാഭ്രമണം, അഭിശാപകന്‍, ബസ്സ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean