മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

lope Edit
    ചാടുക, കാല്‍നീട്ടിവച്ചോടുക


lope Edit
Verb
    run easily


lope Edit
Noun
    a slow pace of running


lope Edit
Noun
    a smooth three-beat gait; between a trot and a gallop


Entries from Olam Open Database

Lope(verb)::
    ചാടിച്ചാടി ഓടുക,
    കാല്‍ നീട്ടിവച്ചോടുക,
    കുതിച്ചോടുക,
    ചാടുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ impassion, nuclear fission, taxpayer, മഞ്ജുള, അടുക്കെ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean