മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ചടയന്‍ചീര Edit
    ഒരു തരം ഔഷധച്ചെടി
    a kind of herbal plant


Entries from Datuk Database

ചടയന്‍ചീര(നാമം):: ഒരുതരം ഔഷധച്ചെടി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean