മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഒലവിലമുറി Edit
    രാജാക്കന്മാരുടെ വിവാഹം
    a royal marriage


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sneap, zymotic, അടിത്തൂകില്‍, അവിര, ആടികി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean