മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

anicut Edit
noun
    അണക്കെട്ട്, തടയിണ
    A dam or mole made in the course of a stream for the purpose of regulating the flow of a system of irrigation.


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bleach, watering, അധോഭുവനം, അധിഝ്യകാര്‍മ്മുകന്‍, മൈത്രന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean