മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ingratiate Edit
    പാട്ടിലാക്കുക, ഇഷ്ടം സമ്പാദിക്കുക


ingratiate Edit
Verb
    gain favor with somebody by deliberate efforts


Entries from Olam Open Database

Ingratiate(verb)::
    പാട്ടിലാക്കുക,
    വശത്താക്കുക,
    ഇഷ്‌ടം സമ്പാദിക്കുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇരുത്തി, ഇക്കൈ, വിനിര്‍മ്മുക്തി, അഴുക, അത്യഷ്ടി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean