മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഉരമാനം Edit
    തേയ്പ്പ്


Entries from Datuk Database

ഉരമാനം(നാമം):: തേപ്പ്, ഉരയ്ക്കല്‍
ഉരമാനം(നാമം):: തേയ്മാനം, ലോഹങ്ങള്‍ക്കും അറ്റും ഉരഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കുറവ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ soda, അകമല, ഞറുമ്പുക, ആജാനു, പണ്ടപ്പരപ്പ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean