മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

patrimonial Edit
    പിതൃസ്വത്തായി ലഭിച്ച


patrimonial Edit
Adjective
    inherited or inheritable by established rules (usually legal rules) of descent
eg: patrimonial estate


Entries from Olam Open Database

Patrimonial(adjective)::
    പിതൃസ്വത്തായി ലഭിച്ച,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ positive, പ്രതിദിശം, വിചേഷ്ടിത, വിറുമ, മാറ്റൊലി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean