മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ഇന്ദ്രാത്മജന്‍ Edit
    ഇന്ദ്രപുത്രന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ butt, caramel, overestimate, അഞജ്ജി, ആഝ്യാഹൂതി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean