മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

positive Edit
    മുഖ്യമായ, സാക്ഷാത്തായ


positive Edit
    നിഷ്കര്‍ഷയുള്ള, മാതൃകാനുസാരമായ, നിശ്ചിതമായ
    Characterized by or, displaying affirmation or acceptance or certainty etc.


positive Edit
Adjective
    characterized by or displaying affirmation or acceptance or certainty etc.
eg: a positive attitude


positive Edit
Adjective
    characterized by or displaying affirmation or acceptance or certainty etc.
eg: the reviews were all positive


positive Edit
Adjective
    characterized by or displaying affirmation or acceptance or certainty etc.
eg: a positive benefit


positive Edit
Adjective
    characterized by or displaying affirmation or acceptance or certainty etc.
eg: a positive demand


positive Edit
Adjective
    persuaded of; very sure
eg: I am positive he is lying


positive Edit
Adjective
    involving advantage or good
eg: a positive factor


positive Edit
Adjective
    indicating existence or presence of a suspected condition or pathogen
eg: a positive pregnancy test


positive Edit
Adjective
    formally laid down or imposed
eg: positive laws


positive Edit
Adjective
    impossible to deny or disprove
eg: proof positive


positive Edit
Adjective
    of or relating to positivism
eg: positive philosophy


positive Edit
Adjective
    reckoned, situated or tending in the direction which naturally or arbitrarily is taken to indicate increase or progress or onward motion
eg: positive increase in graduating students


positive Edit
Adjective
    greater than zero
eg: positive numbers


positive Edit
Adjective
    having a positive charge
eg: protons are positive


positive Edit
Adjective
    marked by excessive confidence
eg: the less he knows the more positive he gets


positive Edit
Noun
    the primary form of an adjective or adverb; denotes a quality without qualification, comparison, or relation to increase or diminution


positive Edit
Noun
    a film showing a photographic image whose tones correspond to those of the original subject


Entries from Olam Open Database

Positive()::
    സംശയാതീതമായ,
    പരമമായ,
Positive(adjective)::
    യഥാര്‍ത്ഥമായ,
    മാതൃകാനുസാരമായ,
    നിഷേധാത്മകമല്ലാത്ത,
    സുനിശ്ചിതമായ,
    ഉറപ്പായ,
    പ്രത്യക്ഷമായ,
    അസന്ദിഗ്‌ദ്ധമായ,
    ധനാത്മകമായ,
    കൃത്യമായി പ്രതിപാദിച്ച,
    വ്യക്തമായ,
    മുഖ്യമായ,
    വസ്‌തുതയായ,
    സ്‌പഷ്‌ടമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട,
    വാശിയുള്ള,
    സാക്ഷാത്തായ,
    വാസ്‌തവികമായ,
    നിഷ്‌കര്‍ഷമുള്ള,
Positive(noun)::
    സകാരാത്മകം,
    തീരുമാനം,
    സത്യം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ caulk, ആയ്യമ്മ, ആഖനികബകന്‍, ഇരകടി, ചവ്വരി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean