മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആവി Edit
    ഒരു വൃക്ഷം, ആവില്‍. ഇതിന്‍െറ വേരിന്മേല്‍ ത്തൊലിയുംഇലയും ദീപനമാണ്


ആവി Edit
    ജലബാഷ്പം, കുളം
    steam, pool


ആവി Edit
നാമം
    കോട്ടുവായ.
    Yawn.


Entries from Datuk Database

ആവി1(നാമം):: വെള്ളം തിളച്ചുണ്ടാകുന്ന ബാഷ്പം
ആവി1(നാമം):: പുക, മൂടല്‍മഞ്ഞ്
ആവി1(നാമം):: ചൂട്
ആവി1(നാമം):: നെടുവീര്‍പ്പ്
ആവി1(നാമം):: പ്രാണന്‍, മനസ്സ്, ഹൃദയം
ആവി1(നാമം):: കോട്ടുവാ
ആവി1(നാമം):: ആട് (അവി)
ആവി2(നാമം):: ആവില്‍, ആവിമരം
ആവി3(നാമം):: കുളം, വാപി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cerebral, periodic, അമൃതനില, ആംപുളി, ഇക്കളി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean