മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

gladiator Edit
    പുരാതന റോമിലെ പയറ്റുകാരന്‍, മല്ലന്‍


gladiator Edit
Noun
    (ancient Rome) a professional combatant or a captive who entertained the public by engaging in mortal combat


gladiator Edit
Noun
    a professional boxer


Entries from Olam Open Database

Gladiator(noun)::
    പയറ്റുകാരന്‍,
    മല്ലന്‍,
    ദ്വന്ദ്വയുദ്ധം നടത്തുന്ന പോരാളി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dynamite, marine, negotiate, അവസ്ഥ്യം, ചല്ലിക്കോഴി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean