മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആറ്റക്കുരുവി Edit
    കുരിയാറ്റ


Entries from Datuk Database

ആറ്റക്കുരുവി(നാമം):: കൂരിയാറ്റ, ഏള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ jangle, മുത്തുച്ചിപ്പി, അനുപൂരക, പ്രരോദനം, പസ്ത്യന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean