മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

collage Edit
noun
    കൊളാഷ്‌, പലതുണ്ടുകള്‍ ഒട്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു ചിത്രം


collage Edit
Noun
    a paste-up made by sticking together pieces of paper or photographs to form an artistic image
eg: he used his computer to make a collage of pictures superimposed on a map


collage Edit
Noun
    any collection of diverse things
eg: a collage of memories


Entries from Olam Open Database

Collage(noun)::
    കൊളാഷ്‌ (പല തുണ്ടുകള്‍ ഒട്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു ചിത്രം),
    പല തുണ്ടുകള്‍ ഒട്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു ചിത്രം,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ offensive, pacific, retrograde, അംഭോജബാണന്‍, emissary


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean