മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

malapropos Edit
    അനുചിതമായ, അസ്ഥാനത്തുള്ള


malapropos Edit
Adjective
    of an inappropriate or incorrectly applied nature


malapropos Edit
Adverb
    at an inconvenient time
eg: she answered malapropos


Entries from Olam Open Database

Malapropos(adjective)::
    അനുചിതമായ,
    അസ്ഥാനത്തുള്ള,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ author, അകടഖാദക, അക്കരംകൊല്ലി, മുനിധാന്യം, അധേനു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean