മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആജ്ഞാപകന്‍ Edit
    ആജ്ഞാപിക്കുന്നവന്‍
    commander


Entries from Datuk Database

ആജ്ഞാപകന്‍(നാമം):: ആജ്ഞാപിക്കുന്നവന്‍, ഭരണാധികാരി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ caviare, മകാരങ്ങള്‍, ചില്ലിക്കൊമ്പന്‍, മൂലഗുണം, അനുതപിക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean