മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഴിഞ്ഞില്‍ Edit
നാമം
    അങ്കോലം


Entries from Datuk Database

അഴിഞ്ഞില്‍(നാമം):: അങ്കോലം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ terrain, യമദൂതന്‍, വൃകദംശം, അപിജം, ഉപമാനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean