മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

woe Edit
    മഹാവ്യസനം, ക്ലേശം, ദുര്‍ഗതി
    Misery resulting from affliction, Intense, mournfulness


woe Edit
Noun
    misery resulting from affliction


woe Edit
Noun
    intense mournfulness


Entries from Olam Open Database

Woe()::
    വിപത്ത്,
    ദുഃഖം,
    കഷ്ടത,
Woe(noun)::
    മഹാവ്യസനം,
    ക്ലേശം,
    ആധി,
    ദുര്‍ഗതി,
    മഹാസങ്കടം,
    വേദന,
    സന്താപം,
    കഷ്‌ടകാലം,
    വിപത്ത്‌,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ണപ്രഘൂര്‍ണ്ണന്‍, ആരാള്‍ച, ഇരുസാല്‍, ചോരക്കുഞ്ഞ്, ഒറ്റ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean