മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അലുവ Edit
    ഒരു മധുരപലഹാരം
    a sweet meat


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ insinuate, അഷ്ടഗൃഹങ്ങള്‍, അണി, ആപദ, പ്രലേപകം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean