മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

show Edit
noun
    കാപട്യം, ആഡംബരം,പുറംമോടി
    Pretending that something is the case in order to, make a good impression


show Edit
noun
    നാട്യം, ദൃശ്യരൂപം, കാഴ്ച, പ്രദര്‍ശനം


show Edit
verb
    വെളിപ്പെടുത്തുക, പ്രകടമാക്കുക,തെളിയിക്കുക
    establish the validity of something, as by an example, explanation or experiment
eg: The mathematician showed the validity of the conjecture


show Edit
verb
    വെളിപ്പെടുത്തുക, തെളിയിക്കുക
    provide evidence for
eg: The blood test showed that he was the father


show Edit
verb
    പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക, വെളിപ്പെടുത്തുക
    make visible or noticeable
eg: She showed her talent for cooking


show Edit
Verb
    show in, or as in, a picture


show Edit
verb
    സൂചിപ്പിക്കുക,കാണിക്കുക
    give expression to
eg: She showed her disappointment


show Edit
verb
    കാണിച്ചു കൊടുക്കുക , കാണിക്കുക, വഴി കാണിക്കുക
    indicate a place, direction, person, or thing; either spatially or figuratively
eg: I showed the customer the glove section


show Edit
Verb
    be or become visible or noticeable
eg: His good upbringing really shows


show Edit
Verb
    indicate a certain reading; of gauges and instruments
eg: The thermometer showed thirteen degrees below zero


show Edit
Verb
    give evidence of, as of records
eg: The diary shows his distress that evening


show Edit
verb
    കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, എടുത്തുകാണിക്കുക, വഴി കാണിക്കുക
    take (someone) to their seats, as in theaters or auditoriums
eg: The usher showed us to our seats


show Edit
Verb
    finish third or better in a horse or dog race
eg: he bet $2 on number six to show


show Edit
noun
    പ്രദര്‍ശനം
    the act of publicly exhibiting or entertaining
eg: a remarkable show of skill


show Edit
Noun
    something intended to communicate a particular impression
eg: a show of impatience


show Edit
Noun
    a social event involving a public performance or entertainment
eg: they wanted to see some of the shows on Broadway


show Edit
Noun
    pretending that something is the case in order to make a good impression
eg: that ceremony is just for show


show
    ഉപമിക്കുക


Entries from Olam Open Database

Show()::
    കാണിക്കല്‍,
    വിനോദപ്രകടനം,
    പകിട്ട്‌,
Show(noun)::
    ഏതുവിധത്തിലുള്ള ഉല്ലാസപ്രകടനവും വിനോദവും,
    പ്രദര്‍ശനം,
    പുറം മോടി,
    ഒരു നാട്യം,
    നിവേദനം,
    നാട്യം,
    കാഴ്‌ച,
    ആഡംബരം,
    അലങ്കാരം,
    കാപട്യം,
Show(verb)::
    ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുക,
    കാണിച്ചു കൊടുക്കുക,
    കാണുക,
    കാണിക്കുക,
    പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുക,
    പ്രകടമാക്കുക,
    അറിയിക്കുക,
    എടുത്തുകാണിക്കുക,
    വ്യജ്ഞിപ്പിക്കുക,
    നടിക്കുക,
    വെളിപ്പെടുത്തുക,
    വഴി കാണിക്കുക,
    തോന്നുക,
    സൂചിപ്പിക്കുക,
    അഭിനയിക്കുക,
    തെളിയിക്കുക,
    പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുക,
    കൂട്ടിക്കൊണ്ടു ചെല്ലുക,
    യോഗ്യമായിരിക്കുക,
    താന്‍ സത്യസന്ധനാണെന്നു തെളിയിക്കുക,
    ബഹുജനമദ്ധ്യത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക,
    ഉദ്ദേശ്യ വെളിപ്പെടുത്തുക,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ manicure, അകുണ്ഠിത, അഭ്രേഷം, ഓഹരിക്കമ്പോളം, മാതംഗന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean