മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

palingenesis Edit
noun
    പ്രാണികളുടെ രൂപാന്തരപ്രാപ്തി


palingenesis Edit
Noun
    emergence during embryonic development of various characters or structures that appeared during the evolutionary history of the strain or species


Entries from Olam Open Database

Palingenesis()::
    പ്രാണികളുടെ രൂപാന്തരപ്രാപ്‌തി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ വര്‍ച്ചഥം, മന്ദാക്ഷം, അബ്ദാര്‍ദ്ധം, പൊടിപൊടിക്കുക, സമസ്ത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean