മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അലര്‍മങ്ക Edit
നാമം
    ലക്ഷ്മി


Entries from Datuk Database

അലര്‍മങ്ക(നാമം):: ലക്ഷ്മീദേവി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ obesity, photosphere, ആഗ്രഹായണി, ബീജവപനം, പാപിഷ്ഠന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean