മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

collaborator Edit
noun
    സഹകാരി, കലാവിദ്യയ്ക്കു സഹായി


collaborator Edit
Noun
    someone who assists in a plot


collaborator Edit
noun
    ശത്രുവിനെ സഹായിക്കുന്ന രാജ്യദ്രോഹി
    someone who collaborates with an enemy occupying force


collaborator Edit
Noun
    an associate in an activity or endeavor or sphere of common interest
eg: the musician and the librettist were collaborators


Entries from Olam Open Database

Collaborator()::
    ശത്രുവിനെ സഹായിക്കുന്ന രാജ്യദ്രാഹി,
Collaborator(adjective)::
    കലാവിദ്യക്കു സഹായി,
Collaborator(noun)::
    കലാവിദ്യയ്‌ക്കു സഹായി,
    സഹകാരി,

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sundae, അടിത്ത്യേടത്തിന്, വൈധവ്യം, മുത്തുമാല, പ്രക്രമിക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean